S KÝM PRACUJEM

Spolupracujem s kolegami, ktorých si vážim po stránke pracovnej aj osobnej. Sú môjmu srdcu blízki, mám ich rada a vládne medzi nami vzájomný rešpekt. Okrem toho, že sme terapeuti, má každý z nás aj nejakú pridanú profesnú hodnotu, ktorá našu prácu obohacuje. Verím, že týmto spoločne vytvárame to najlepšie pole pre svojich klientov, ktorí v tejto dobe, viac ako inokedy, majú záujem starať sa o seba a svoju dušu.


Prof. PhDr. Peter Weiss, Ph.D., DSc.

Je psychológom – sexuológom, klinickým psychológom a psychoterapeutom, ktorý žije a pôsobí v Prahe. Patrí medzi odborníkov často kontaktovaných masmédiami. Zaoberá sa sexuálnymi dysfunkciami, deviáciami a transsexualitou.

V r. 1978 vyštudoval psychológiu na FF Univerzite Karlovej v Prahe, kde získal v r.1980 i doktorát. Na FF Univerzity Palackého v Olomouci získal v r. 1999 titul Ph.D. a následne sa stal aj docentom (r. 2000) a profesorom klinickej psychológie (r 2003). V r. 2014 mu bol Akadémiou vied ČR udelený titul DSc. K sexuológii sa podľa vlastných slov dostal náhodou.

Pracoval na sexuologických oddeleniach psychiatrických liečební v Horních Beřkovicích a Praze-Bohnicích. Pracuje ako klinický psychológ v Sexuologickom ústave Všeobecnej fakultnej nemocnice a 1. lékařské fakulty UK a od r. 2001 prednáša sexuálnu psychológiu na FF UK. Je tiež vedeckým sekretárom Českej sexuologickej spoločnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Pôsobí ako súdný znalec v odvetví psychiatrie, špecializácia klinická psychológia a sexuológia. Je autorom veľkého množstva odborných aj populárnych publikácií.

 „Naděje se rodívá, když už nám nic nezbývá.“

Vzděláním psycholog a fyzioterapeut. Pracuje v soukromé terapeutické praxi, specializuje se na oblast rodinné terapie.

Vedl a spoluvedl skupiny:

– závislých osob a jejich rodičů v Denním stacionáři Sananim

– mladých delikventů ve Vazební věznici v Praze – Pankrác

– dětí ohrožených domácím násilím v o.s. Rosa

Absolvoval výcvik v rodinné terapii, kde dále působí jako lektor a vedoucí výcvikové skupiny, dlouhodobější i krátkodobé kurzy v dramaterapii, hypnotických technikách, emoční inteligenci. Studoval tradiční čínskou medicínu, reflexní terapii a fytoterapii.

Rád se vydává do neznámých míst a hledá nové cesty.