PRAX

2020 – súčasnosťZaloženie neziskovej organizácie INDYT, n.o.- inštitút dynamickej terapie v Košiciach
 
▪  Zakladateľ, riaditeľ, koordinátor prípadných projektov, vedenie individuálnej, skupinovej a párovej terapie
2014 – 2021Založenie neziskovej organizácie Centrum Mokosha a pôsobenie v nej
 
▪  Spoluzakladateľ, koordinátor projektov a týmu, intervízia, poradenská a terapeutická činnosť
2018Lektor kurzu na prekonávanie kultúrnych rozdielov pre rómske asistentky osvety zdravia pre organizáciu Zdravé regióny
 
▪  Príprava obsahu a lektorovanie svojej časti kurzu v rozmedzí dvoch dní.
2014 – súčasnosťTvorba koncepcie a lektorovanie programu “Sexualita seniorov“ a “Sexualita
ľudí s mentálnym handicapom“ pre VIS K
Vzdělávací institut Středočeského kraje
2013 – 2014Psychológ v ambulancii klinickej psychológie a psychoterapie vo Vlašimi
 
▪  Diagnostika, psychoterapia, rodinná a párová terapia, krízová intervencia a poradenstvo
2013 – súčasnosť Výučba predmetu Ľudská sexualita na katedrách psychológie FF UPJŠ
v Košiciach a PU v Prešove
 
▪  Tvorba koncepcie, lektorovanie predmetu Ľudská sexualita a hodnotenie  študentov
2013Tvorba „Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže, č.j.: 21291/2010-28” pre Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
2012 – súčasnosť Lektor komplexného sebaskúsenostného výcviku v psychoterapii SUR
(2012-2017)
 
▪  Vedenie terapeutických skupín a spoluvedenie komunít a tvorba a lektorovanie ďalších komunitných programov
2011 – súčasnosť Súkromná psychologická/terapeutická prax (Praha a Košice)
SZČO (samostatná zárobkovo činná osoba)
▪  Supervízia, poradenstvo, krízová intervencia, osobný rozvoj, rodinná a párová terapia, tvorba koncepcie a vedenie skupinových terapeutických programov
2010 – 2012Tvorba koncepcie a lektorovanie programu “Prevencia sexuálneho rizikového
správania I. a II .“ pre IPPP (terajší NÚV – Národní ústav pro vzdělávaní ČR)
2009 – 2011
2014 – 2015
Spolupráca s o.s. Spolu dětem a náhradní rodina, ako lektor sexuálnej výchovy pre deti z detských domovov a pre klub náhradných rodín
▪  Tvorba koncepcie a lektorovanie rozvojového a vzdelávacieho programu pre deti z detských domov a pre náhradných rodičov
2009 – 2011Psychológ a psychoterapeut v GONA s.r.o. (soukromé sexulogické centrum Praha)
▪  diagnostika, psychoterapia, krízová intervencia a poradenstvo
Odvetvie hospodárstva:  zdravotníctvo
2006 – 2012Psychoterapeut v dennom stacionári SANANIM o.s. (Psychoterapeutické centrum pre drogovo závislých, Praha)
▪  vedenie skupinovej psychoterapie, individuálnej psychoterapie, socioterapie, rodinnej a párovej terapie, spracovávanie štatistických  a katamnestických údajov  zariadenia, zaúčanie služobne mladších kolegov
2005 – 2008Výučba psychológie osobnosti pre Gracent  v.o.s. (vzdělávací a poradenské centrum, Ostrava)